TÜRKİAD | KIRIKKALELİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLER DERNEĞİ

Tüzük

KIRIKKALELİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
 
(27.02.2010 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen tüzük değişikliği, Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 04.07.2011 tarihli ve B.05.0.DDB.4.06.00.00-477.01.02.02-14864/3632 sayılı yazısı ile, 03.03.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilen tüzük değişikliği Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 03.05.2018 tarihli ve 74071012-482.01.02-Otomatik-25075 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.)
 
            
Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin adı “Kırıkkaleli İşadamları ve Yöneticiler Derneği”dir. Kısa adı TÜRKİAD’dır.
Derneğin merkezi Ankara’dadır. Şubesi açılmayacaktır.
 
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 2- Dernek, üyelerinin mesleki ve sosyal dayanışmasını, Kırıkkaleliler, Ankaralılar ve Orta Anadolulular öncelikli olmak üzere Türk Milleti’nin meşru her alanda etkinleştirilmesini sağlamak, Kırıkkale, Ankara ve İç Anadolu illeri öncelikli olmak üzere Türkiye’nin gelişmesine katkıda bulunmak, Türkiye Cumhuriyeti, Türk Kültürü ve Türk Dünyasını tanıtmak, bilimsel ve mesleki inceleme ve araştırmalar yapmak ve bu konularda çalışma yapan kişi, kurum ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1- Amaçların gerçekleştirilmesi, faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak, yarışmalar düzenlemek,
2- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, burs vermek,
3- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi, internet sitesi ve elektronik haberleşme forumları oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, bildiri yayınlamak,
4- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, şirket ve kooperatif kurulmasına öncülük etmek, şirketlere iştirak etmek, gelirlerini banka ve diğer mali kurumlarda değerlendirmek,
7- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9- Çevre ve ormanların korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, park, bahçe ve orman oluşturmak,
10- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, 
11- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, 
12- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
13- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
14- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak; indirimli alışveriş yapabilmeleri için ilgili kuruluşlarla sözleşme yapmak,
15- Dernek üyelerine hukuki ve mesleki danışmanlık hizmeti vermek; muhtaç kişilere maddi ve manevi desteklerde bulunmak,
16- Dernek adına takvim, ajanda, rozet, kalemlik, anahtarlık, flama, etiket, v.b. hediyelik eşya bastırmak, bedelli veya bedelsiz dağıtmak,
17- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
18- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.
Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, eğitim, kültür, spor, sağlık ve sosyal hizmetler, çalışma hayatı ve meslekle ilgili faaliyetler, kalkınma, çevre ve doğal hayatın korunması, bireysel özgürlükler ve insan hakları, bilim, teknoloji ve araştırma, uluslar arası faaliyetler, hizmet amacıyla kaynak oluşturma ve gönüllülüğün teşvik edilmesi alanlarında faaliyet gösterir.
 
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar kişiler ile derneğin 65 yaşını doldurmuş asıl üyelerinden yazılı başvuruda bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. 
Asıl üyelikten onursal üyeliğe geçen üyelerin 65 yaşını doldurdukları tarihi izleyen aydan itibaren onursal üyeliğe kabul edildikleri tarihe kadar tahakkuk ettiği halde ödenmeyen aidat borçları ile ölen üyelerin aidat borçları silinir. 
 
Üyelikten Çıkma
Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 
Üyelikten Çıkarılma
Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır:
1- Dernek tüzüğüne aykırı söylem veya eylemde bulunmak,
2- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak veya verilen görevleri yapmamak,
3- Altı aydan fazla birikmiş aidat borcu olmak ve yazılı uyarıya rağmen borcunu bir ay içinde ödememek,
4- Milletvekili seçilmeyi engelleyecek bir suçtan hüküm giymek,
5- Üyelik şartlarını kaybetmiş olmak.
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde ilgili kişi Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
 
Dernek Organları
Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:
1- Genel Kurul,
2- Yönetim Kurulu,
3- Denetim Kurulu.
 
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 7- Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel Kurul;
1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan Genel Kurul, iki yılda bir, Şubat ayı içerisinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.
Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı Usulü
Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Usulü
Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
 
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 8- Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri gizli, diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada,  Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. 
Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
 
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.   
1- Dernek organlarının seçilmesi,
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3- Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,
4- Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
6- Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7- Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
9- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10- Derneğin vakıf kurması,
11- Derneğin fesih edilmesi,
12- Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13- Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
 
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 10- Yönetim Kurulu, onbir asıl ve onbir yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.
Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında görev bölüşümü yaparak Başkan, Başkan Vekili, Genel Sekreter, Genel Sayman ve yedi Başkan Yardımcısını belirler. Başkan Yardımcıları arasında görev paylaşımı Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulunca yetki verilmesi halinde Başkan tarafından belirlenir.
Yönetim Kurulu, ayda bir olağan toplantısını yapar. Yönetim Kurulu, tüm üyelere haber verilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu, üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır ve toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Çoğunluğun kararına katılmayan üye gerekçesini toplantı tutanağına yazmak zorundadır.
Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,
4- Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5- İktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, şirket kurmak, şirketlere iştirak etmek, gelirlerini banka ve diğer mali kurumlarda değerlendirmek,
6- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını ve kapatılmasını sağlamak; platform oluşturmak, katılmak ve ayrılmak; bildiri yayınlamak,
7- Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,
8- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak,
9- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
10- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
11- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
12- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 11- Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim Kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan seçer.
Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
Denetim Kurulu; gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.
 
Danışma Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 12- Danışma Kurulu, doğal ve seçilmiş üyelerden oluşur. Danışma Kurulunun doğal üyeleri derneğin onursal üyeleri ve genel kurulca seçilen organlarında görevli olmayan eski Yönetim Kurulu Başkanlarıdır. Danışma Kurulunun seçilmiş üyeleri ise genel kurulca seçilen organlarında görevli olmayan asıl üyeler arasından en fazla otuz kişi olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.Danışma Kurulu üyeleri kendi aralarında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Genel Sekreter seçerler. 
Danışma Kurulu, en az on üyenin katılımıyla toplanır ve toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Çoğunluğun kararına katılmayan üye gerekçesini toplantı tutanağına yazmak zorundadır. 
Danışma kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yıllık çalışma programı ve bütçe tasarısı ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna öneriler yapmak. 
b) Dernek amacının gerçekleştirilmesine dönük faaliyet, program ve proje taslakları ile tüzük değişikliği ve diğer düzenleme hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak. 
c) Yıllık çalışma programının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek. 
ç) Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulunun incelenmesini, araştırılmasını veya görüşülmesini istediği konuları değerlendirmek, rapor hazırlamak ve karara bağlayarak ilgili kurullara sunmak.
 
Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 13- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:
1- Üye Aidatı: Gerçek kişilerden giriş ödentisi olarak 50 TL (01.07.2022 tarihinden itibaren 100 TL) ve yıllık ödenti olarak 300 TL (01.01.2012 tarihinden itibaren 120 TL, 01.07.2022 tarihinden itibaren 240 TL) üye aidatı alınır. Tüzel kişilerden giriş ödentisi olarak 100 TL (01.07.2022 tarihinden itibaren 200 TL) ve yıllık ödenti olarak 600 TL (01.07.2022 tarihinden itibaren 1.200 TL) üye aidatı alınır. Yıllık üye aidatı her yıl Ocak ayında defaten ödenir. Ocak ayında defaten ödeme yapamayan üyeler yıllık aidatı altı aylık veya üç aylık veya aylık eşit taksitler halinde ödeyebilirler. İlk yıla ilişkin yıllık üye aidatı, üyeliğin başladığı aydan yılın son ayına kadar ay sayısı dikkate alınmak suretiyle orantı kurularak hesaplanır. Genel kurul bu tutarları yeniden belirlemeye yetkilidir.
2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7- Diğer gelirler.
 
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 14- Defter Tutma Esasları 
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. 
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü 
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler 
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b) Bilânço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilânço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilânço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilânço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilânço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilânço ve gelir tablosu düzenlenir.
 
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 15- Gelir ve Gider Belgeleri
Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu Başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
 
Beyanname Verilmesi
Madde 16- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.
 
Bildirim Yükümlülüğü
Madde 17- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel Kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulunca imzalanmış örneği.
Eklenir.
Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış Yönetim Kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
 
Derneğin İç Denetimi
Madde 18- Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 
Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
 
Derneğin Borçlanma Usulleri        
Madde 19- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
 
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 20- Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
 
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 21- Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Ankara Kırıkkale Sanayici İş Meslek Sanat Spor Bilim Adamları ve Yöneticiler Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
 
Hüküm Eksikliği
Madde 22- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
 
Geçici Madde 1- İlk Genel Kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan Geçici Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
 
Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;
Adı ve Soyadı:                              Görev Unvanı:             
Cemal SERTKAYA                          Başkan
Ali Asker DEMİRHAN                     Genel Sekreter
Necmi ULUS                                 Sayman
İsmail Cem EREL                          Başkan Yardımcısı
Erol ÇAKIR                                   Başkan Yardımcısı
Hüseyin ULUSOY                           Üye
Sezai BAĞBAŞI                             Üye
Yaşar Duran KESKİNKAYA              Üye
Biyami BİLDİK                              Üye
Beyhan DEMİRHAN                       Üye
Yunus ERTEKİN                            Üye
 
Diğer Kurucuların Adı ve Soyadı
Ali Koç UZEL
Emin ÖRS
Ali ELİGÜL  
İsmail ÜNAL
Hasan FİLİZ 
Ramazan YİĞİT
Elvan YURT 
Bülent KUTLUCA   
 
Geçici Madde 2- Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılıncaya kadar “AKİD” kısa adı ve “akid.org.tr” İnternet alan adının da dernek tarafından kullanılmasına devam edilir.
 
Bu tüzük 22 (Yirmiiki) madde ve 2 (İki) geçici maddeden ibarettir.